Algemene voorwaarden

De dienstverlening van Let’s Meet At My Place is gericht op het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten, brainstorm sessies, trainingen, workshops, vergaderingen en presentaties (de “Diensten”).

DE DIENSTEN BESTAAT UIT DRIE PRODUCTGROEPEN:
1. Organisatorische dienstverlening: Het verzorgen van o.a. catering en techniek en/of het inzetten van specialisten hiervoor.
2. Inhoudelijke dienstverlening: De inzet van specialisten voor presentatie, begeleiding, inspiratie en/of training tijdens de bijeenkomst in opdracht van Cliënt.
3. Faciliteren van accommodaties t.b.v. zakelijke bijeenkomsten.
4. Toepassing

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van door Let’s Meet At My Place te verrichten diensten of de verhuur van locaties en materiaal.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van door Let’s Meet At My Place te verrichten diensten of de verhuur van locaties en materiaal.

2. Definities Cliënt

De persoon dan wel bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel door een derde wordt geplaatst. Opdracht: de schriftelijk vastgestelde afspraak tot het leveren van diensten zoals omschreven in bovenstaande productgroepen. Accommodatie: door Let’s Meet At My Place ter beschikking gestelde, of via Let’s Meet At My Place ter beschikking gestelde ruimte.

3. Geldigheidsduur offerte en tussentijdse wijziging

3.1 De offertes van Let’s Meet At My Place hebben een overeengekomen termijn. Let’s Meet At My Place heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken.

3.2 Indien bij de uitvoering van een Opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de Cliënt sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.

4. Inschakelen derden

Het betrekken of inschakelen van derden zoals specialisten, notulisten, technisch personeel en overigen door Let’s Meet At My Place gebeurt uitsluitend in opdracht van en/ of in overleg met Cliënt.

Aansprakelijkheid

5.1 Let’s Meet At My Place is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de Accommodatie. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan de Accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.

5.2 Ofschoon Let’s Meet At My Place de Opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren is Let’s Meet At My Place op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van toepassing en gebruik van adviezen van de door Let’s Meet At My Place ingeschakelde derden en geeft Let’s Meet At My Place geen enkele garantie omtrent resultaten van de brainstormsessies en de adviezen en/ of inzichten die daaruit voortvloeien. Let’s Meet At My Place is ook niet aansprakelijk voor het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/ of presentaties.

5.3 Voor zover Let’s Meet At My Place op welke grond dan ook jegens Cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door de Cliënt geleden schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten en indien deze factuurwaarde hoger mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Let’s Meet At My Place zou worden uitgekeerd.

5.4 Cliënt zal Let’s Meet At My Place vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Cliënt ingevolge het bovenstaande aansprakelijk is.

5.5 Indien Let’s Meet At My Place uitsluitend als bemiddelaar fungeert kan Let’s Meet At My Place niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van derden. Wel zal Let’s Meet At My Place bemiddelen indien dit nodig wordt geacht.

5.6. Alle aangebrachte veranderingen zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Betaling

6.1 Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van kortingen of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Let’s Meet At My Place gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Aanmerkingen op of klachten over facturen en declaraties dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn en schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien Let’s Meet At My Place genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde zullen de incassokosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom, audiovisuele werken, technieken en instrumenten waaronder software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht zijn en blijven eigendom van Let’s Meet At My Place of haar licentiegevers tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen partijen.
Vertrouwelijkheid

8.1 Let’s Meet At My Place verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke Let’s Meet At My Place ter kennis zijn gekomen omtrent de brainstormsessie, het product of omtrent het bedrijf van Cliënt. In geen enkel geval zal Let’s Meet At My Place derden inzage geven in stukken, rapporten of presentaties van Cliënt of voor Cliënt gemaakt die het in haar bezit heeft. Uit de aard van haar bedrijf is Let’s Meet At My Place doordrongen van het belang van bovenstaande vertrouwelijke handelswijze.

8.2 Let’s Meet At My Place is wel gerechtigd opdrachtgever/ huurder als referentie te vermelden en daartoe logo en bedrijfsnaam op de website of in andere publicitaire uitingen

of materialen van Let’s Meet At My Place te gebruiken, tenzij opdrachtgever/ huurder hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten met Let’s Meet At My Place is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of enige nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mocht zijn, worden met uitsluiting van elke andere rechter beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BOEKINGEN

Bijzondere bepalingen inzake boekingen: Onverminderd de toepasselijkheid van algemene bepalingen zijn onderstaande bepalingen specifiek van toepassing op boekingen van de dienstverlening van Let’s Meet At My Place. Deze leveringsvoorwaarden gelden ook voor Cliënten van Let’s Meet At My Place die gekoppeld aan de inhoudelijke dienstverlening gebruik maken van de Accommodatie facilitatie.

Opties plaatsen

Op het gebruik van een Accommodatie en de diensten van Let’s Meet At My Place kan een optie geplaatst worden door Cliënt. De optie blijft met een in overleg afgestemde datum offerte geldig.

Reserveren

Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte per mail voor akkoord is teruggestuurd naar Let’s Meet At My Place.

Definitief aantal personen

Tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de brainstorm/ de bijeenkomst kan Cliënt wijzigingen in het aantal gasten doorgegeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur en kan alleen per e-mail worden doorgegeven.

Annuleren Accommodatie

Bij annuleren na een reeds afgegeven akkoord op de offerte, langer dan 4 weken voor de verblijfsdatum zal minimaal het huurbedrag in rekening worden gebracht.
Bij annulering na een reeds afgegeven akkoord op de offerte, binnen 1 week voor aanvang van het verblijf wordt 100% van het totale offertebedrag in rekening gebracht.
Annuleren van de opdracht dient per e-mail te gebeuren.

Dagdelen

Een ‘dagdeel’ tarief geldt bij een boeking van maximaal 4 uur. Een ‘twee dagdelen’ tarief geldt bij een boeking van maximaal 8 uur. Een ‘drie dagdelen’ tarief geldt bij een boeking vanaf 10 uur. Uren die buiten de geboekte dagdelen vallen worden extra in rekening gebracht op de eindfactuur.